Na twoje konto email wysłaliśmy hasło potrzebne do umówienia się na wizytę.

Umów się na wizytę.

Na Twoją pocztę wysłaliśmy nowe hasło.

Poradnia Otolaryngologiczna cedis med

Poradnia Otolaryngologiczna CEDIS - MED

Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez www.cedis-med.pl

§1. Postanowienia ogólne

 1. Definicje:
  a. Usługodawca – Centrum Diagnostyki Słuchu Cedis-Med Kinga Dotka z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. D. Siedzikówny-Inki 70/3. NIP 7661667816, REGON 080468790
  b. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
  c. Użytkownik – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która (i) dokonała rezerwacji terminu za pomocą Kalendarza Wizyt,
  d. Placówka – miejsce wykonywania czynności w zakresie świadczeń zdrowotnych, usług zdrowotnych, medycznych lub paramedycznych.
  e. Rejestracja – proces wyznaczenia terminu wizyty u lekarza.
  f. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą publicznych systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie usługobiorcy – Użytkownika, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.
  g. Dane logowania: dane wysłane do systemu niezbędne do umówienia się na wizytę (imię i nazwisko, adres email i nr telefonu)
 2. Usługodawca świadczy Usługi na podstawie niniejszego Regulaminu.

§2. Rodzaje i zakres Usług

 1. Usługodawca umożliwia rezerwację terminu wizyty u lekarza otolaryngologa w Poradni Otolaryngologicznej Cedis-Med w Gorzowie Wlkp. przy ul. Kombatantów 34 gab. 609.
 2. 2. Dostęp do usługi rejestracji elektronicznej jest bezpłatna.

§3. Warunki świadczenia usług

 1. W celu korzystania z Usług należy spełnić poniższe warunki techniczne:
  a. posiadać dostęp do sieci Internet,
  b. posiadać przeglądarkę internetową (jedną z następujących): Firefox, Chrome, Safari, IE, Opera, zaktualizowaną do najnowszej wersji.
 2. Każdy Użytkownik może zarezerwować termin u otolaryngologa za pomocą Kalendarza Wizyt, pod warunkiem zweryfikowania numeru telefonu komórkowego oraz adresu e-mail.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia Usług w związku z modernizacją lub przebudową Serwisu albo z pracami konserwatorskimi systemu teleinformatycznego. Usługodawca dołoży starań, aby przerwy w świadczeniu Usług nie były uciążliwe dla Użytkowników.
 4. Usługodawca nie odpowiada za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności stanowiących siłę wyższą (pożary, powodzie, klęski żywiołowe lub meteorologiczne itp.).
 5. W przypadku konieczności odwołania wizyty zainteresowane strony obowiązane są odwołać rezerwację telefonicznie lub za pomocą rejestracji na stronie internetowej.

§4. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług. Rejestracja i logowanie.

 1. Zawarcie umowy o świadczenie Usług następuje poprzez zarezerwowanie terminu za pomocą Kalendarza Wizyt.
 2. Zawarcie umowy o świadczenie Usług wiąże się z wyrażeniem zgody na wszystkie warunki niniejszego Regulaminu bez konieczności składania w tym celu dodatkowych oświadczeń. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu.
 3. Zawierając umowę o świadczenie Usług Użytkownik i Właściciel potwierdzają autentyczność podanych przez siebie danych.
 4. Rejestracja odbywa się poprzez kalendarz wizyt na stronie rejestracja.cedis-med.pl
 5. Rejestracja i logowanie odbywa się za pomocą funkcjonalności udostępnionych przez Usługodawcę.
 6. W przypadku pojawienia się uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności wprowadzonych przez Użytkownika danych, Usługodawca może zażądać przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających te dane.
 7. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika zawartych w formularzu rejestracyjnym odbywa się w związku z zawartą umową. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkownika zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności udostępnioną w Serwisie oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 8. Zabrania się udostępniania swoich danych do logowania osobom trzecim.
 9. Zabrania się korzystania z danych do logowania należących do osób trzecich.
 10. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną bez podania przyczyny i w trybie natychmiastowym.
 11. Usługodawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy o świadczenie Usług poprzez skasowanie Konta, jeżeli działanie Użytkownika jest niezgodne z prawem, Regulaminem lub godzi w wizerunek Serwisu. Ust. 19 stosuje się.
 12. W ramach polityki prywatności nie archiwizujemy danych pacjenta na portalu rejestracja.cedis-med.pl. Twoje dane zostaną automatycznie usunięte po 15 dniach jeśli nie odnotujemy wizyty u lekarza lub wcześniej na życzenie klienta, lub z innych przyczyn przez administratora serwisu.

§5. Odpowiedzialność

 1. Użytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i zachowanie poufności swojego hasła do Konta. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawniony dostęp do Konta na skutek uzyskania dostępu do hasła przez osoby trzecie. W przypadku podejrzenia możliwości ujawnienia hasła osobom trzecim, Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie zmienić hasło lub skontaktować się w tym celu z Usługodawcą.

§6. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu w ważnych przypadkach, w szczególności w przypadku zmiany funkcjonalności Serwisu, zmiany profilu działalności Usługodawcy lub zmiany przepisów prawa.
 2. O dokonanej zmianie Regulaminu Usługodawca poinformuje Użytkownika drogą poczty elektronicznej na wskazany adres e-mail.
 3. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu oraz dla umowy o świadczenie Usług jest prawo polskie.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Kodeksu cywilnego.
 5. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających ze świadczenia Usług, w przypadku sporów z Użytkownikami niebędącymi konsumentami jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania sporów przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Lubuskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Gorzowie Wlkp. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, oraz pod adresem: https://konsument.gov.pl/. Użytkownik będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Telefon do rejestracji: 953030206

© 2017 Poradnia Otolaryngologiczna Cedis-med. Realizacja strony: Inaton